Przedmiot: Diagnoza funkcjonalna dziecka ze specjalnymi potrzebami

Przedmiot: Etyka zawodu nauczyciela

Przedmiot: Koncepcje dziecka i dzieciństwa

Przedmiot: Konstruowanie programu adaptacji w przedszkolu i szkole

Przedmiot: Metodyka edukacji wczesnoszkolnej dziecka ze specjalnymi potrzebami

Przedmiot: Metodyka wychowania przedszkolnego dziecka ze specjalnymi potrzebami

Przedmiot: Monitorowanie i ocenianie osiągnięć dziecka w przedszkolu i w klasach I-III

Przedmiot: Organizacja środowiska edukacyjnego dzieci ze specjalnymi potrzebami

Przedmiot: Warsztat metod aktywizujących dla dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi

Przedmiot: Warsztaty rozwijania ekspresji teatralnej (warsztat IV)

Przedmiot: Wykorzystanie wyników diagnozy psychopedagogicznej w projektowaniu pracy z dzieckiem/uczniem